RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

REGULAMIN

Kliknij w ten link aby zapoznać sie z Regulaminem działania systemu

DANE WĘDKARZA

WYPEŁNIA OPIEKUN PRAWNY MAŁOLETNIEGO


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

ZEZWOLENIE

Jestem członkiem PZW i opłaciłem składkę PZW na rok 2024 w moim Kole, lub byłem członkiem PZW posiadam legitymację wędkarską i poprzez system e-zezwoleń chcę opłacić wpisowe, roczną składkę członkowską oraz wybraną składkę okręgową.
Nie jestem członkiem PZW, lub nie opłaciłem jeszcze składki członkowskiej PZW na rok 2024
Wędkarze Okręgu PZW ............. mają prawo korzystania ze zniżek w zakupie zezwoleń wyłącznie po wniesieniu w macierzystym Okręgu rocznej okręgowej składki na zagospodarowanie i ochronę wód na rok 2024

ZAKUP DODATKOWO

RAZEM DO ZAPŁATY

0.00 zł
REGULAMIN
 1. System dostępny pod adresem https://www.pzw.gda.pl/zezwolenia oferuje możliwość zakupu E-Zezwoleń na połów ryb wędką lub kuszą.
 2. System udostępnia zezwolenia okresowe na wędkowanie: jednodniowe, trzydniowe, 7-dniowe, 14-dniowe dla wędkarzy zrzeszonych w PZW, niezrzeszonych oraz cudzoziemców, a ponadto zezwolenia roczne dla niezrzeszonych i cudzoziemców.
 3. System udostępnia także zezwolenia roczne na połów ryb kuszą dla członków PZW oraz osób niezrzeszonych i cudzoziemców oraz możliwość wykupu zezwolenia na wędkowanie w wodach retencyjnych m. Gdańska przez niezrzeszonych i cudzoziemców
 4. Warunkiem niezbędnym uzyskania zezwolenia na wędkowanie w systemie on-line jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 5. Zakupione, wydrukowane lub zarejestrowane na urządzeniach elektronicznych zezwolenie jest ważne:
  • - dla członków PZW wraz z kartą wędkarską i legitymacją członkowską.
  • - dla obywateli polskich nie będących członkami PZW wraz z karta wędkarską.
  • - dla cudzoziemców z dokumentem tożsamości - bez konieczności posiadania karty wędkarskiej.
 6. Walory zakupu E-Zezwoleń w oparciu o system płatności on-line:
  1. płatności on-line umożliwiają szybkie i bezpieczne dokonanie opłat za wędkowanie.
  2. opłacając E-Zezwolenie kartą płatniczą lub przelewem on-line nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów realizacji transakcji.
  3. Płatności realizowane są w oparciu o system PayU (dawne Platnosci.pl). W ramach systemu PayU obsługiwane są dwa rodzaje płatności:
   • - moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych.
   • - moduł płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych (Protected Payment), obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym.
 7. Po potwierdzeniu wpływu płatności przez system PayU, E-zezwolenie dostępne jest na stronie WWW tuż po dokonaniu płatności.
 8. Jeżeli płatność nie została potwierdzona, można sprawdzić jej status przyciskiem [Sprawdź stan transakcji] na stronie, do której zostaje klient skierowany.
 9. Jeśli płatność została potwierdzona, na stronie znajduje się przycisk umożliwiający druk E-zezwolenia. Jednocześnie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail z adresem internetowym, pod którym dostępny jest obraz E-zezwolenia na połów ryb - które należy wydrukować lub zapisać na urządzeniu elektronicznym.
 10. Dane osobowe przekazane w formularzu zakupu E-zezwolenia, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie E-zezwolenia. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu E-zezwolenia umieszczone są na wydruku E-zezwolenia. Dane osobowe użytkownika mogą być zmienione po osobistym kontakcie w biurze Okręgu PZW w Gdańsku.
 11. Wszelkie informacje związane z obsługą zakupu E-zezwoleń udzielane są w biurze Okręgu PZW w Gdańsku, adres ul. Rajska 2, 80-850 Gdańsk, lub pod numerem telefonu: +48 58 301-48-86 lub 301-48-88.
 12. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Okręgu PZW w Gdańsku, adres ul. Rajska 2, 80-850 Gdańsk (zwanym dalej: "PZW") moich danych osobowych przekazanych w formularzu zakupu E-zezwolenia ze strony PZW znajdującej się pod adresem www https://www.pzw.gda.pl/zezwolenia w celu prawidłowego i pełnego wykonania i funkcjonowania usług świadczonych przez PZW.
 13. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie. Udostępnione przeze mnie dane osobowe będą chronione przez PZW z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez podmiotom trzecim.
UWAGA
Prawo do nabycia zezwolenia w ramach składek dla członków PZW przysługuje wyłącznie wędkarzom, którzy w danym roku kalendarzowym opłacili wpierw składkę członkowską PZW w swoim macierzystym Kole PZW i mają wklejony znaczek tej składki do legitymacji PZW. Jeśli jesteś członkiem PZW, ale nie opłaciłeś jeszcze w bieżącym roku składki członkowskiej, nie możesz skorzystać z zezwoleń dla członków PZW do czasu, aż opłacisz składkę członkowską w swoim Kole. Zakup składki członkowskiej nie jest możliwy przez internet - można tego dokonać wyłącznie w Kole PZW.

Posługiwanie się zezwoleniem dla członków PZW bez posiadania legitymacji PZW z wklejonym znaczkiem składki członkowskiej na dany rok będzie traktowane jako połów bez zezwolenia!

Osoby niezrzeszone w PZW oraz członkowie PZW, którzy nie zapłacili jeszcze w bieżącym roku składki członkowskiej, mogą wykupić zezwolenie jedynie w formie opłat dla niezrzeszonych.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
­­­­­­­Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1.) (dalej RODO), PZW informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Wędkarski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Rajska 2, 80-850 Gdańsk nr KRS 0000058060 reprezentowany przez Prezesa Zarządu Okręgu, tel. 58 301-48-86.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów rejestrowych prowadzonych przez PZW na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c tj. w związku z niezbędnością przetwarzania danych osobowych do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • art. 6 ust. 1 lit. f tj. w związku z niezbędnością przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
  • art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach, (Dz. U. 2017. poz. 210 z późn. zm.)
  • § 10 pkt.2 w zw. z § 14 pkt. 1 i 7 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego z 2017r.
 3. Dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnione osoby, zobowiązane do ich zachowania w tajemnicy. Odbiorcą danych mogą być podmioty, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
 4. Dane osobowe przechowywane będą do czasu ustania członkostwa w PZW i skreślenia z ewidencji, w każdym razie przez okres niezbędny do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi członkostwo i działalność w PZW.
 6. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, poprawiania, aktualizowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi na przetwarzanie do organy nadzorczego.